FANDOM


Tindangle Angel
  • Nhật: ティンダングル・エンジェル
  • Romaji: Tindanguru Enjeru
  • Việt: Dị Giới Thú - Thiên Sứ
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

4 CG StarCG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
LẬT: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Lật mặt từ tay hoặc Mộ của bạn trong Thế Thủ úp mặt, trừ "Tindangle Angel", sau đó nếu hiệu ứng này được kích hoạt trong Giai đoạn Chiến đấu của đối thủ, kết thúc Giai đoạn Chiến đấu. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "Tindangle Angel", một lần trong lượt.
CÔNG / 500   THỦ / 1800
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Tindangle Angel FLIP: You can Special Summon 1 Flip monster from your hand or GY in face-down Defense Position, except "Tindangle Angel", then if this effect is activated during your opponent's Battle Phase, end the Battle Phase. You can only use this effect of "Tindangle Angel" once per turn.

Hình ảnh khác