FANDOM


Tindangle Hound
  • Nhật: ティンダングル・ハウンド
  • Romaji: Tindanguru Haundo
  • Việt: Dị Giới Thú - Chó Săn
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
LẬT: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt trên sân; lá này tăng CÔNG bằng với CÔNG gốc của quái thú đó, sau đó chuyển quái thú đó về Thế Thủ úp mặt.
Mỗi quái thú đối thủ điều khiển giảm 1000 CÔNG ứng với mỗi quái thú được liên kết với nó. Nếu lá này bị tiêu diệt trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bàigửi vào Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Úp trên sân; chuyển nó về Thế Thủ úp mặt.
CÔNG / 2500   THỦ / 0
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Tindangle Hound FLIP: You can target 1 other face-up monster on the field; this card gains ATK equal to that monster's original ATK, then change that monster to face-down Defense Position.
Each monster your opponent controls loses 1000 ATK for each monster linked to it. If this card is destroyed by battle or card effect and sent to the GY: You can target 1 Set monster on the field; change it to face-up Defense Position.
Nhật ①:このカードがリバースした場合に、このカード以外のフィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。このカードの攻撃力は対象のモンスターの元々の攻撃力分アップする。その後、対象モンスターを裏側守備表示にする。②:相手フィールドのモンスターの攻撃力は、そのモンスターとリンク状態になっているモンスターの数×1000ダウンする。③:このカードが戦闘・効果で破壊され墓地へ送られた場合、フィールドの裏側守備表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを表側守備表示にする。

Hình ảnh khác