FANDOM


Tongyo
(たん)(ぎょ)
Tongyo-MRD-NA-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
たん
ぎょ
 Tên Nhật (Chuẩn)
たん
ぎょ
 Tên Hàn 설어
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fish
 CÔNG / THỦ 1350 / 800
 Mã số 69572024
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác