FANDOM


Toon Defense
トゥーン・ディフェンス
ToonDefense
Nhóm liên quan Thế giới Toon
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous
Mã số 43509019
Mô tả Hiệu ứng
Khi quái thú đối phương tuyên bố tấn công chọn mục tiêu Quái thú Toon mặt-ngửa Cấp 4 sao trở xuống bạn điều khiển: Bạn có thể làm đòn tấn công thành tấn công trực tiếp thay thế.
English Description
When an opponent's monster declares an attack targeting a face-up Level 4 or lower Toon Monster you control: You can make the attack a direct attack instead.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.