FANDOM


Torrential Tribute
(げき)(りゅう)(そう)
TorrentialTribute-LDK2-EN-C-1E
 Tên Việt Đợt Sóng Mai Táng
 Tên Nhật (Kana)
げき
りゅう
そう
 Tên Nhật (Chuẩn)
げき
りゅう
そう
 Tên Nhật (rōmaji) Gekiryūsō
 Tên Nhật (Dịch) Torrential Burial
 Tên Hàn 격류장
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 53582587
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Giới hạn 1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.