FANDOM


Transcendent Wings
(しん)()する(つばさ)
TranscendentWingsLCGX-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
しん
かする
つばさ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
する翼
つばさ
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 25573054
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]