FANDOM


Trap Stun
針虫の巣窟
TrapStun
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 59616123
Mô tả Hiệu ứng
Vô hiệu tất cả hiệu ứng của Bài Bẫy khác trên sân trong lượt này.
English Description
Negate all other Trap Card effects on the field this turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên