FANDOM


Traptrix Atrax
アトラの蟲惑魔
TraptrixAtrax
Nhóm liên quan Traptrix
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Insect/Effect
ATK/DEF 1800/1000
Mã số 55428242
Loại Hiệu ứng Continuous, Continuous, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Là này không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của Bài Bẫy Thường "Hole". Bạn có thể kích hoạt Bài Bẫy Thường "Hole" từ trên tay bạn. Sự kích hoạt và hiệu ứng của Bài Bẫy Thường được kích hoạt bên phần sân của bạn không thể bị vô hiệu.
English Description
This card is unaffected by the effects of "Hole" Normal Trap Cards. You can activate "Hole" Normal Trap Cards from your hand. The activation and effects of Normal Trap Cards activated on your side of the field cannot be negated.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên