FANDOM


Tremendous Fire
()(えん)()(ごく)
 Tên Nhật (Kana)
えん
ごく
 Tên Nhật (Chuẩn)
えん
ごく
 Tên Hàn 화염 지옥
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 46918794
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]