FANDOM


Triệu hồi Đồng bộ: là 1 loại Triệu hồi Đặc biệt dùng để gọi Quái thú Đồng bộ. Để dùng Triệu hồi Đồng bộ thì phải có 1 quái thú Tuner và 1 hoặc nhiều quái thú không có dòng chữ Tuner (thường gọi là khác-Tuner) mặt-ngửa trên sân và 1 Quái thú Đồng bộ có Cấp sao bằng tổng Cấp sao của quái thú Tuner và các quái khác-Tuner. Khi đó chỉ cần đưa tất cả quái thú Tuner và khác-Tuner vào Mộ bài là có thể đưa Quái thú Đồng bộ lên sân.

  • Ví dụ 1: Tuner Cấp 4 sao + khác-Tuner Cấp 4 sao = Quái thú Đồng bộ Cấp 8 sao
  • Ví dụ 2: Tuner Cấp 3 sao + khác-Tuner Cấp 5 sao + khác-Tuner Cấp 1 sao = Quái thú Đồng bộ Cấp 9 sao

Có trường hợp ngoại lệ như Eccentric Boy có thể lấy quái khác-Tuner từ trên tay dùng để Triệu hồi Đồng bộ, còn lại đều theo quy tắc trên.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên