FANDOM


Tri-Wight
トライワイトゾーン
 Tên Nhật トライワイトゾーン
 Tên Nhật (rōmaji) Toraiwaitozōn
 Tên Nhật (Dịch) Tri-Wight Zone
 Tên Hàn 트라이 저주받은 하인 존
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 96383838
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.