FANDOM


Trial and Tribulation
(しょう)(らい)(たい)()
TrialandTribulation-GAOV-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
しょう
らいの
たい
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょう
らい
の対
たい
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 26285788
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]