FANDOM


Triamid Cruiser
トラミッド・クルーザー
TriamidCruiser-TDIL-EN-R-1E
 Tên Nhật トラミッド・クルーザー
 Tên Nhật (rōmaji) Toramiddo Kurūzā
 Tên Nhật (Dịch) Tramid Cruiser
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 45383307
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]