FANDOM


Triamid Dancer
トラミッド・ダンサー
TriamidDancer-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật トラミッド・ダンサー
 Tên Nhật (rōmaji) Toramiddo Dansā
 Tên Nhật (Dịch) Tramid Dancer
 Tên Hàn 트라미드 댄서
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 600 / 1900
 Mã số 69529337
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác