FANDOM


Triamid Fortress
トラミッド・フォートレス
TriamidFortress-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật トラミッド・フォートレス
 Tên Nhật (rōmaji) Toramiddo Fōtoresu
 Tên Nhật (Dịch) Tramid Fortress
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 09989792
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]