FANDOM


Triamid Fortress
トラミッド・フォートレス
TriamidFortress-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật トラミッド・フォートレス
 Tên Nhật (rōmaji) Toramiddo Fōtoresu
 Tên Nhật (Dịch) Tramid Fortress
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 09989792
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.