FANDOM


Triamid Kingolem
トラミッド・キングゴレム
TriamidKingolem-TDIL-EN-R-1E
 Tên Nhật トラミッド・キングゴレム
 Tên Nhật (rōmaji) Toramiddo Kingugoremu
 Tên Nhật (Dịch) Tramid Kingolem
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 72772445
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]