FANDOM


Triamid Pulse
古代遺跡の目覚め(トラミッド・パルス)
TriamidPulse-TDIL-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
古代遺跡の目覚め
トラミッド・パルス
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代遺跡の目覚め
トラミッド・パルス
 Tên Nhật (rōmaji) Toramiddo Parusu
 Tên Nhật (Dịch) Tramid Pulse
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 96100333
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]