FANDOM


Tribe-Infecting Virus
(どう)(ぞく)(かん)(せん)ウィルス
 Tên Nhật (Kana)
どう
ぞく
かん
せんウィルス
 Tên Nhật (Chuẩn)
どう
ぞく
かん
せん
ウィルス
 Tên Hàn 동족 감염 바이러스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1000
 Mã số 33184167
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Cấm
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác