FANDOM


Tribe-Infecting Virus
(どう)(ぞく)(かん)(せん)ウィルス
 Tên Nhật (Kana)
どう
ぞく
かん
せんウィルス
 Tên Nhật (Chuẩn)
どう
ぞく
かん
せん
ウィルス
 Tên Hàn 동족 감염 바이러스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1000
 Mã số 33184167
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Cấm TCG Cấm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.