FANDOM


Tribute to The Doomed
()(しゃ)への()()
 Tên Nhật (Kana)
しゃへの
むけ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しゃ
への手
 Tên Nhật (rōmaji) Shisha-e no Tamuke
 Tên Nhật (Dịch) Tribute to the Dead
 Tên Hàn 죽은 자에게 흔드는 손
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 79759861
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]