FANDOM


Tripwire Beast
()(らい)(じゅう)
 Tên Nhật (Kana)
らい
じゅう
 Tên Nhật (Chuẩn)
らい
じゅう
 Tên Hàn 지뢰야수
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Thunder
 CÔNG / THỦ 1200 / 1300
 Mã số 45042329
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.