FANDOM


Tuner's High
チューナーズ・ハイ
TunersHigh-SHVI-EN-SR-1E
 Tên Nhật チューナーズ・ハイ
 Tên Nhật (rōmaji) Chūnāzu Hai
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 85821180
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]