FANDOM


U.A. Signing Deal
UASigningDeal-CROS-EN-C-1E
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 43658697
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]