FANDOM


Unifrog
貫ガエル
Unifrog
Nhóm liên quan Frog
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Aqua/Effect
ATK/DEF 400/400
Mã số 56052205
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Lá này có thể tấn công trực tiếp đối phương. Khi lá này tấn công trực tiếp thành công, nếu bạn có điều khiển quái thú "Frog" khác "Frog the Jam" hoặc "Unifrog", bạn có thể hủy 1 Bài Phép/Bẫy đối phương điều khiển.
English Description
This card can attack your opponent directly. When this card successfully attacks directly, if you control a "Frog" monster other than "Frog the Jam" or "Unifrog", you can destroy 1 Spell or Trap your opponent controls.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên