FANDOM


Unwavering Bond
()るがぬ(きずな)
UnwaveringBond-SHVI-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ゆるがぬ
きずな
 Tên Nhật (Chuẩn)
るがぬ絆
きずな
 Tên Nhật (rōmaji) Yuruganu Kizuna
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Phản hồi Counter
 Mã số 72648810
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.