FANDOM


Upstart Goblin
(なり)(きん)ゴブリン
UpstartGoblin-LCYW-EN-UR-1E
 Tên Việt Yêu Tinh Khởi Đầu
 Tên Nhật (Kana)
なり
きんゴブリン
 Tên Nhật (Chuẩn)
なり
きん
ゴブリン
 Tên Nhật (rōmaji) Narikin Goburin
 Tên Hàn 갑부 고블린
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 70368879
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Giới hạn 1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.