FANDOM


VWXYZ-Dragon Catapult Cannon
VWXYZ(ヴィトゥズィ)-ドラゴン・カタパルトキャノン
VWXYZDragonCatapultCannon-DR04-NA-R-UE
 Tên Việt VWXYZ - Cơ Khí Chiến Long
 Tên Nhật (Kana)
VWXYZ
ヴィトゥズィ-ドラゴン・カタパルトキャノン
 Tên Nhật (Chuẩn) VWXYZ
ヴィトゥズィ
-ドラゴン・カタパルトキャノン
 Tên Nhật (rōmaji) Vituzi - Doragon Kataparutokyanon
 Tên Hàn VWXYZ-드래곤 캐터펄트 캐논
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2800
 Mã số 84243274
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.