FANDOM


VWXYZ-Dragon Catapult Cannon
VWXYZ(ヴィトゥズィ)-ドラゴン・カタパルトキャノン
VWXYZDragonCatapultCannon-DR04-NA-R-UE
 Tên Việt VWXYZ - Cơ Khí Chiến Long
 Tên Nhật (Kana)
VWXYZ
ヴィトゥズィ-ドラゴン・カタパルトキャノン
 Tên Nhật (Chuẩn) VWXYZ
ヴィトゥズィ
-ドラゴン・カタパルトキャノン
 Tên Nhật (rōmaji) Vituzi - Doragon Kataparutokyanon
 Tên Hàn VWXYZ-드래곤 캐터펄트 캐논
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2800
 Mã số 84243274
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác