FANDOM


Vampire Grace
ヴァンパイア・グレイス
VampireGrace
Nhóm liên quan Vampire
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Zombie/Effect
ATK/DEF 2000/1200
Mã số 40607210
Loại Hiệu ứng Trigger, Condition, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Khi (một số) quái thú Loại-Zombie Cấp 5 sao trở lên được Triệu hồi Đặc biệt lên phần sân của bạn bởi hiệu ứng của quái thú Loại-Zombie khi mà lá này ở trong Mộ bài của bạn: Bạn có thể trả 2000 Điểm Gốc; Triệu hồi Đặc biệt lá này từ Mộ bài của bạn. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "Vampire Grace" một lần trong lượt. Một lần trong lượt: Bạn có thể tuyên bố 1 loại bài (Quái thú, Phép, hoặc Bẫy); đối phương đưa 1 lá bài thuộc loại đó từ Bộ bài của họ vào Mộ bài.
English Description
When a Level 5 or higher Zombie-Type monster(s) is Special Summoned to your side of the field by the effect of a Zombie-Type monster while this card is in your Graveyard: You can pay 2000 Life Points; Special Summon this card from your Graveyard. You can only use this effect of "Vampire Grace" once per turn. Once per turn: You can declare 1 card type (Monster, Spell, or Trap); your opponent sends 1 card of that type from their Deck to the Graveyard.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên