Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Variable Form

7.231bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Variable Form
ヴァリュアブル・フォーム
VariableForm-ORCS-EN-C-UE.png
Nhóm liên quan Inzektor
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous.svg
Mã số 64038662
Mô tả Hiệu ứng
Một lần mỗi lượt, bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng sau.
● Chọn mục tiêu 2 quái thú "Inzektor" mặt-ngửa mà bạn điều khiển; trang bị một quái thú cho quái thú còn lại.
● Chọn mục tiêu 1 quái thú "Inzektor" đã là một Bài Trang bị mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó ở Thế Thủ mặt-ngửa.
English Description
Once per turn, you can activate 1 of these effects.
● Target 2 face-up "Inzektor" monsters you control; equip one to the other.
● Target 1 "Inzektor" monster you control that is an Equip Card; Special Summon that target in face-up Defense Position.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên