FANDOM


Vertical Landing
垂直着陸(ヴァーティカル・ランディング)
VerticalLanding-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
垂直着陸
ヴァーティカル・ランディング
 Tên Nhật (Chuẩn) 垂直着陸
ヴァーティカル・ランディング
 Tên Hàn 버티컬 랜딩
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 00904185
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.