FANDOM


Void Vanishment
(れん)(ごく)(しょう)()
VoidVanishment-CROS-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
れん
ごくの
しょう
 Tên Nhật (Chuẩn)
れん
ごく
の消
しょう
 Tên Nhật (rōmaji) Rengoku no Shōka
 Tên Nhật (Dịch) Extinguish Purgatory
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 78748366
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]