FANDOM


Vola-Chemicritter Methydraco
(ちょう)()(ごう)(じゅう)メタン・ハイド
VolaChemicritterMethydraco-INOV-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
ごう
じゅうメタン・ハイド
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
ごう
じゅう
メタン・ハイド
 Tên Nhật (rōmaji) Chōkagōjū Metan Haido
 Tên Nhật (Dịch) Super Chemical Beast Methane Hyd
 Tên Hàn 초화합수 메탄 하이드
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ HỎA HỎA
 Hạng sao 8 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Beast-Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 3000
 Mã số 38026562
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác