FANDOM


Vortex the Whirlwind
(せん)(ぷう)のボルテクス
VortextheWhirlwind-STOR-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
せん
ぷうのボルテクス
 Tên Nhật (Chuẩn)
せん
ぷう
のボルテクス
 Tên Nhật (rōmaji) Senpū no Borutekusu
 Tên Nhật (Dịch) Vortex of the Whirlwind
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 700
 Mã số 25373678
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác