FANDOM


Vylon Filament
ヴァイロン・フィラメント
VylonFilament
Nhóm liên quan Vylon
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 90592429
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ trang bị cho quái thú "Vylon". Nếu quái thú trang bị lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ bài Phép/bài Bẫy cho đến khi kết thúc Bước Thiệt hại. Nếu lá bài ngửa-mặt này trên sân chơi được đưa vào Mộ bài: Bạn có thể lấy 1 bài Phép "Vylon" từ Bộ bài của bạn lên tay của bạn.
English Description
Equip only to a "Vylon" monster. If the equipped monster attacks, your opponent cannot activate any Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. If this face-up card on the field is sent to the Graveyard: You can add 1 "Vylon" Spell Card from your Deck to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.