FANDOM


Vylon Matter
ヴァイロン・マター
VylonMatter
Nhóm liên quan Vylon
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 41858121
Mô tả Hiệu ứng
Chọn 3 Bài phép Trang bị ở trong Mộ bài của bạn. Đưa các lá bài đó về lại Bộ bài, và thực hiện một trong các hiệu ứng sau: ● Rút 1 lá bài. ● Phá hủy 1 lá bài đối phương điều khiển.
English Description
Select 3 Equip Spell Cards in your Graveyard. Return those cards to your Deck, and apply one of these effects: ● Draw 1 card. ● Destroy 1 card your opponent controls.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.