FANDOM


Vylon Matter
ヴァイロン・マター
VylonMatter.jpg
Nhóm liên quan Vylon
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N.svg
Mã số 41858121
Mô tả Hiệu ứng
Chọn 3 Bài phép Trang bị ở trong Mộ bài của bạn. Đưa các lá bài đó về lại Bộ bài, và thực hiện một trong các hiệu ứng sau: ● Rút 1 lá bài. ● Phá hủy 1 lá bài đối phương điều khiển.
English Description
Select 3 Equip Spell Cards in your Graveyard. Return those cards to your Deck, and apply one of these effects: ● Draw 1 card. ● Destroy 1 card your opponent controls.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên