FANDOM


Vylon Segment
ヴァイロン・セグメント
VylonSegment
Nhóm liên quan Vylon
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 01644289
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ trang bị cho quái thú "Vylon". Nó không thể làm mục tiêu cho hiệu ứng quái thú hay bài Bẫy của đối phương. Nếu lá bài ngửa-mặt này trên sân chơi được đưa vào Mộ bài: Bạn có thể lấy 1 bài Phép "Vylon" từ Bộ bài của bạn lên tay của bạn.
English Description
Equip only to a "Vylon" monster. It cannot be targeted by the opponent's monster effects or Trap effects. If this face-up card on the field is sent to the Graveyard: You can add 1 "Vylon" Spell Card from your Deck to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên