FANDOM


Vylon Segment
ヴァイロン・セグメント
VylonSegment-HA06-EN-SR-1E
 Tên Nhật ヴァイロン・セグメント
 Tên Nhật (rōmaji) Vairon Segumento
 Tên Hàn 바이론 세그먼트
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 01644289
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.