FANDOM


Vylon Sigma
ヴァイロン・シグマ
VylonSigma
Nhóm liên quan Vylon
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Fairy/Synchro/Effect
ATK/DEF 1800/1000
Mã số 48370501
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
1 Tuner Thuộc tính QUANG + 1 hoặc nhiều hơn quái thú không phải Tuner Thuộc tính QUANG

Khi lá bài này tuyên bố tấn công, nếu nó là quái thú duy nhất bạn điều khiển: Bạn có thể trang bị cho nó 1 Bài phép Trang bị từ Bộ bài của bạn vào lá bài ngửa-mặt này.

English Description
1 LIGHT Tuner + 1 or more non-Tuner LIGHT monsters

When this card declares an attack, if it is the only monster you control: You can equip 1 Equip Spell Card from your Deck to this face-up card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.