FANDOMWater Magician
(みず)()(どう)()
WaterMagician-TP2-NA-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
みずの
どう
 Tên Nhật (Chuẩn)
みず
の魔
どう
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua
 CÔNG / THỦ 1400 / 1000
 Mã số 93343894
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác