FANDOM


Wattchimera
エレキマイラ
Wattchimera
Nhóm liên quan Watt
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Thunder/Synchro
ATK/DEF 1400/1200
Mã số 02772236
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
1 "Watt" Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú khác-Tuner loại Thunder
Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối phương. Khi lá bài này gây Thiệt hại Chiến đấu cho đối phương bằng đòn tấn công trực tiếp, đưa 1 lá bài bất kì từ tay đối phương về đầu bộ bài của họ
English Description
1 "Watt" Tuner + 1 or more non-Tuner Thunder-Type monsters
This card can attack your opponent directly. When this card inflicts Battle Damage to your opponent by a direct attack, place 1 random card from your opponent's hand on top of their Deck.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.