FANDOM


Weights & Zenmaisures
揺れる発条秤
WeightsZenmaisures
Nhóm liên quan Wind-Up
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 42548470
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 2 quái thú "Wind-Up" mặt-ngửa bạn điều khiển khác Cấp sao với nhau; đối phương chọn 1 trong số chúng, và Cấp sao của quái thú còn lại sẽ giống với quái được chọn, cho đến Lượt Kết thúc. Sau đó, nếu đối phương chọn quái thú có Cấp sao thấp hơn, bạn có thể rút 1 lá bài.
English Description
Target 2 face-up “Wind-Up” monsters you control with different Levels; your opponent chooses 1 of them, and the Level of the other monster becomes the same as the chosen monster’s, until the End Phase. Then, if your opponent chose the monster with a lower Level, you can draw 1 card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên