FANDOM


Whirlwind of Gusto
ガスタのつむじかぜ
Whirlwind of gusto
Nhóm liên quan Gusto
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 91822647
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Chọn 2 quái thú "Gusto" trong mộ của bạn; xáo trộn chúng vào bộ bài, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Gusto" với DEF 1000 hoặc thấp hơn từ bộ bài của bạn.
English Description
If you control no monsters: Target 2 "Gusto" monsters in your Graveyard; shuffle both targets into the Deck, then Special Summon 1 "Gusto" monster with 1000 or less DEF from your Deck.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.