FANDOM


Wicked Rebirth
ウィキッド・リボーン
WickedRebirth-LC5D-EN-C-1E
 Tên Việt Quỷ Dữ Phục Sinh
 Tên Nhật ウィキッド・リボーン
 Tên Nhật (rōmaji) Wikeddo Ribōn
 Tên Nhật (Dịch) Wicked Reborn
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 23440062
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác