FANDOM


Wild Nature's Release
やせいかいほう
300px-WildNaturesRelease-SDOK-EN-C-1E
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 61166988
Mô tả Hiệu ứng
Chọn một quái thú dạng Beast hoặc Beast-Warrior; tăng Điểm Tấn công của nó bằng với Điểm Phòng thủ hiện tại của nó cho đến khi bắt đầu Lượt Kết thúc. Và trong lượt Kết Thúc, nó sẽ bị phá hủy.
English Description
Target 1 Beast or Beast-Warrior-Type monster; it gains ATK equal to its current DEF until the End Phase. During the End Phase, destroy it.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên