FANDOM


Wind-Up Rabbit
ゼンマイラビット
WindUpRabbit
Nhóm liên quan Wind-Up
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Beast-Warrior/Effect
ATK/DEF 1400/600
Mã số 42874792
Loại Hiệu ứng Quick, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Vào lượt của đôi bên: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Wind-Up" bạn điều khiển: loại nó ra ngoài cho đến Lượt Chờ kế tiếp của bạn. Hiệu ứng này chỉ có thể dùng được 1 lần khi nào lá này còn mặt-ngửa trên sân.
English Description
During either player's turn: You can target 1 "Wind-Up" monster you control; banish it until your next Standby Phase. This effect can be used only once while this card is face-up on the field.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên