FANDOM


Wind-Up Soldier
ゼンマイソルジャー
WindUpSoldier
Nhóm liên quan Wind-Up
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 1800/1200
Mã số 12299841
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Vào Lượt Chính của bạn: Bạn có thể tăng Cấp sao của lá này thêm 1 và ATK thêm 400, cho đến Lượt Kết thúc. Hiệu ứng này chỉ có thể dùng 1 lần khi nào lá này còn mặt-ngửa trên sân.
English Description
During your Main Phase: You can increase this card's Level by 1 and ATK by 400, until the End Phase. This effect can only be used once while this card is face-up on the field.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên