FANDOM


Wind-Up Zenmaines
発条機雷ゼンマイン
Wind-UpZenmaines
Nhóm liên quan Wind-Up
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ HỎA FIRE
HẠNG SAO 3 Rank StarRank StarRank Star
Chủng Machine/Xyz/Effect
ATK/DEF 1500/2100
Mã số 78156759
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp 3 sao
Nếu lá mặt-ngửa này trên sân sắp bị hủy, bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này thay thế. Một lần trong lượt, vào Lượt Kết thúc, nếu hiệu ứng này đã được dùng trong lượt này: Chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; hủy nó.
English Description
2 Level 3 monsters
If this face-up card on the field would be destroyed, you can detach 1 Xyz Material from this card instead. Once per turn, during the End Phase, if this effect was used this turn: Target 1 card on the field; destroy it.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên