FANDOM


Windmill Genex
ウィンドファーム・ジェネクス
WindmillGenex
Nhóm liên quan Genex
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Synchro/Effect
ATK/DEF 2000/1600
Mã số 43925870
Loại Hiệu ứng Continuous, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
"Genex Controller" + 1 hoặc nhiều hơn quái thú không phải Tuner Thuộc tính PHONG

Lá bài này nhận thêm 300 ATK cho mỗi bài Phép úp-mặtbài Bẫy trên sân chơi. Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn vào Mộ bài để tiêu diệt 1 bài Phép úp-mặt và bài Bẫy trên sân chơi.

English Description
"Genex Controller" + 1 or more non-Tuner WIND monsters

This card gains 300 ATK for each face-down Spell and Trap Card on the field. You can send 1 card from your hand to the Graveyard to destroy 1 face-down Spell or Trap Card on the field.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.