FANDOM


Winged Kuriboh LV10
ハネクリボーLV(レベル)10
WingedKuribohLV10
Nhóm liên quan Kuri
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Fairy/Effect
ATK/DEF 300/200
Mã số 98585345
Loại Hiệu ứng Summon, Quick
Mô tả Hiệu ứng
Không thể được Triệu hồi Thường hoặc Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Transcendent Wings" và không thể được Triệu hồi Đặc biệt theo cách nào khác. Vào Lượt Chiến đấu của đối phương: Bạn có thể Hi sinhmặt-ngửa này; hủy hết quái thú Thế Công đối phương điều khiển và gây thiệt hại cho đối phương bằng tổng số ATK gốc của (các) quái thú đã bị hủy đó.
English Description
Cannot be Normal Summoned or Set. Must be Special Summoned with "Transcendent Wings" and cannot be Special Summoned by other ways. During your opponent's Battle Phase: You can Tribute this face-up card; destroy all Attack Position monsters your opponent controls and inflict damage to your opponent equal to the combined original ATK of those destroyed monster(s).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên