FANDOM


"with Eyes of Blue" (青き眼の, Aokime no) là một series các quái thú Tuner QUANG Loại-Spellcaster Cấp 1 sao dùng hỗ trợ cho Quái thú "Blue-Eyes". Chúng có các hiệu ứng nhằm chọn mục tiêu Quái thú Hiệu ứng và đưa nó vào Mộ bài để cho phép Triệu hồi Đặc biệt nhanh chóng các quái thú "Blue-Eyes", hay các hiệu ứng được kích hoạt khi bị chọn mục tiêu bởi hiệu ứng bài.

Quái thú with Eyes of Blue Hiệu ứng
Guard Target 1 Effect Monster you control; send it to the Graveyard, and if you do, Special Summon 1 "Blue-Eyes" monster from your hand.
Maiden Special Summon 1 "Blue-Eyes White Dragon" from your hand, Deck, or Graveyard.
Priestess Send 1 Effect Monster you control to the Graveyard, and if you do, add up to 2 "Blue-Eyes" monsters with different names from your Deck to your hand.
Sage Knight Discard this card, then target 1 Effect Monster you control; send it to the Graveyard, and if you do, Special Summon 1 "Blue-Eyes" monster from your Deck.