FANDOM


Worm Bait
ワーム・ベイト
WormBait
Nhóm liên quan Worm
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 43140791
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ kích hoạt nếu bạn điều khiển một quái thú mặt-ngửa Insect-Loại. Triệu hồi Đặc biệt 2 "Worm Token" (Insect-loại/THỔ/Cấp sao 1/ATK 0/DEF 0) đến phần sân của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú Cấp sao 3 hoặc 4 trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.
English Description
Activate only if you control a face-up Insect-Type monster. Special Summon 2 "Worm Tokens" (Insect-Type/EARTH/Level 1/ATK 0/DEF 0) to your side of the field. You cannot Normal Summon or Special Summon Level 3 or 4 monsters the turn you activate this card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.