FANDOM


Wroughtweiler
フレンドッグ
Wroughtweiler
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 800/1200
Mã số 06480253
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này bị tiêu diệt bởi chiến đấu và gửi xuống Mộ bài: Chỉ định 1 lá bài "Elemental HERO" và 1 "Polymerization" trong Mộ bài của bạn làm mục tiêu. Lấy cả hai mục tiêu đó lên tay của bạn.
English Description
When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: Target 1 "Elemental HERO" card and 1 "Polymerization" in your Graveyard; add both those targets to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên